fbpx
           

การอัดฉีดด้วยบิทูเมนร้อน จากประเทศแคดานา

การอัดฉีดด้วยบิทูเมนร้อน จากประเทศแคดานา

เทคโนโลยีการเกร้าท์เพื่อหยุดการรั่วไหลของน้ำด้วยบิทูเมนร้อน เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากพันธมิตรของเราประเทศแคนาดา โดยเทคโนโลยีนี้ บริษัทฯ ได้นำมาใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2546 ในโครงการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟสายตะวันออก Yongchun จากภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งมีแรงดันน้ำ 40 บาร์ และมีอัตราการไหล 80 ตันต่อนาที

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *