fbpx
           

งานปรับปรุง Box Culvert : MRT Taipei – Neihu Line

โครงการปรับปรุงพื้นระดับ Box Culvert รถไฟฟ้าใต้ดินสาย Neihu ในกรุงไทเป ช่วงงาน CB423 ซึ่งช่วงงานนี้มีทิศทางการปรับปรุงไปทางทิศตะวันออก โดยเริ่มจาก Box culvert ที่สร้างขึ้นใหม่ของถนน Neihu ไปยัง Box culvert เดิมที่บริเวณสี่แยกถนน Gangqian รวมระยะทางประมาณ 50 เมตร โดยพื้นระดับของ Box culvert เดิม จำเป็นต้องมีค่าระดับเท่ากันกับพื้นระดับของ Box culvert ใหม่ ซึ่งจะส่งผลกับทิศทางการระบายน้ำ
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงโครงการนี้ โดยพื้นระดับของ Box culvert เดิม จำเป็นต้องถูกปรับปรุงระดับ ซึ่งอุปสรรคของโครงการนี้คือ Box culvert เดิมนั้น ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกที่มีปริมาณการสัญจรของรถมาก และมีโครงสร้างของท่อสาธารณะฝังอยู่หลายตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม ด้วยการออกแบบอย่างรอบคอบ เราจึงได้เลือกใช้เทคนิคการอัดฉีดด้วยโพลียูรีเทนเรซิน ในการปรับปรุงพื้นระดับ Box Culvert ซึ่งเราสามารถปรับปรุงพื้นระดับได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างในบริเวณใกล้เคียงของ Box culvert

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *