fbpx
           

งานป้องกันน้ำทะลัก บริเวณฐานรากแพ

งานป้องกันการทะลักของน้ำใต้ดิน โดยการใช้เทคนิคการอัดฉีดด้วยบิทูเมนร้อน อัดฉีดฐานรากแพ(raft foundation)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *