fbpx
           

นวัตกรรมเทคโนโลยีซ่อมแซมการรั่วไหลจากเยอรมนี

นวัตกรรมเทคโนโลยีซ่อมแซมการรั่วไหลจากเยอรมนี

นวัตกรรมเทคโนโลยีซ่อมแซมการรั่วไหลของน้ำในโครงสร้างใต้ดิน เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากพันธมิตรของเราประเทศเยอรมนี โดยนวัตกรรมนี้ บริษัทฯ ได้นำมาใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2535 ในโครงการอุโมงค์รถไฟใต้ดินไทเปตะวันออก – ตะวันตก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บริษัทฯ นำมาใช้ในหลาย ๆ โครงการจนถึงปัจจุบัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *