fbpx
           

โครงการก่อสร้าง Discharge Channel โรงไฟฟ้า Dajia River

โครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำภายนอก (discharge channel) โรงไฟฟ้า Dajia River สาขา Qingshan ในไต้หวัน โดยส่วนของงานเจาะ – อัดฉีดของโครงการนี้ประกอบด้วยงานเจาะแท่งสำรวจ (coring exploration) งานเจาะ – เกร้าท์ Consolidation (เรซิน ซีเมนต์ สารเคมี) และงานเจาะรูระบายขนาด 4 นิ้ว ซึ่งจะถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการระเบิดขุดอุโมงค์ โดยงาน Backfill จะถูกดำเนินการภายหลังแนวอุโมงค์ (lining) แล้วเสร็จ
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ในส่วนของงานอัดฉีดที่ประกอบด้วยงานออกแบบ งานวางแผน และงานก่อสร้าง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *