fbpx
           

โครงการซ่อมแซมหยุดน้ำรั่วไหล : เขื่อน Guu – Guann

โครงการซ่อมแซมหยุดน้ำรั่วไหลของเขื่อน Guu – Guann ในไต้หวัน โดยเขื่อนนี้เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้ง (concrete arch) ที่มีระดับความสูง 82.50 เมตร ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 โดยเขื่อนนี้ จำเป็นต้องแก้ไขปัญหารอยรั่วและรอยแตกร้าวของเขื่อนโดยเร็วที่สุด
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเราได้เลือกใช้เทคนิคเฉพาะทางที่หลากหลาย ประกอบด้วย การสุ่มเจาะตัวอย่าง (borehole sampling) ร่วมกับการตรวจวัดคลื่นเสียงสะท้อนการกระจายตัวของรอยแตกร้าวจากการเจาะ (percussion echo detection) และการอัดฉีดด้วยโพลียูรีเทนเรซินในแนวระดับ – แนวดิ่ง เพื่อเติมเต็มช่องว่างของรอยแตกร้าวและปิดกั้นการรั่วไหลของน้ำ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการอัดฉีดกับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่มากให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ท่ามกลางอันตรายจากหินหล่นและอาฟเตอร์ช็อก ถือเป็นโดยความยากลำบากและความท้าทายหลักของโครงการนี้
ทั้งนี้ ภายหลังงานซ่อมแซมดังกล่าวแล้วเสร็จ เทคโนโลยีและเทคนิคการอัดฉีดที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของเรา ได้รับการพิสูจน์ด้วยการเจาะเก็บตัวอย่าง โดยโครงการนี้มีมูลค่าโครงการกว่า 12 ล้านเหรียญไต้หวัน (NTD)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *