fbpx
           

โครงการอัดฉีดปรับปรุงพื้นที่ Cofferdam : โรงไฟฟ้า Wanda

เพื่อขยายหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้าหมายเลข 4 ของโรงไฟฟ้า Wanda ในไต้หวัน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างขยายสถานที่รับน้ำเพิ่มเติมขึ้นที่อ่างเก็บน้ำ (reservoir) ของโรงไฟฟ้า ในขณะที่อ่างเก็บน้ำนี้ยังคงทำหน้าที่กักเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินงานอัดฉีดปรับปรุงพื้นที่ Cofferdam เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้ามายังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยหลังการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จ การก่อสร้างในระยะที่สองจะถูกดำเนินการก่อสร้างภายใน Cofferdam และบน Inlet connection tunnel
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว โดยเราสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำ ที่จะเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *