fbpx
           

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหล : เขื่อน Ming – Tarn

โรงไฟฟ้า Ming – Tran ในไต้หวัน มีระดับความสูงของสันเขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก (concrete gravity dam) 58.00 เมตร ซึ่งได้เกิดปัญหาการรั่วไหลของน้ำที่บริเวณ Contraction joint ของสันเขื่อน ในขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่สูง ส่งผลให้อัตราการรั่วไหลของน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,100 ลิตรต่อนาที ดังนั้น การหยุดยั้งการรั่วไหลของน้ำให้สำเร็จโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อที่ฝังอยู่ใน Contraction joint ถือเป็นความท้าทายหลักของโครงการนี้
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเราได้เลือกใช้เทคนิคการอัดฉีดเฉพาะทางที่หลากหลาย ประกอบด้วยการอัดฉีดโพลียูรีเทนเรซิน การอัดฉีด LW แรงดันสูง และการอัดฉีดซีเมนต์ – เบนโทไนท์
ด้วยการผสานเทคนิคการอัดฉีดเฉพาะทางเหล่านี้ เราสามารถลดอัตราการรั่วไหลของน้ำได้สำเร็จอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 96 ทั้งนี้ โครงการนี้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยมีมูลค่าโครงการกว่า 5 ล้านเหรียญไต้หวัน (NTD)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *