fbpx

งานสนามบิน และทางด่วน

โครงการอัดฉีดปรับปรุงพื้นที่ อุโมงค์ Bitan

บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ข

โครงการอัดฉีดซ่อมแซม Pedestrian Culvert

โครงการอัดฉีดซ่อมแซม Pedestrian Culvert ในกรุงไทเป ซึ่ง