fbpx

งานอาคาร

โครงการฟื้นฟูโครงสร้างอาคารของเรา

ตัวอย่างกรณีศึกษา การฟื้นฟูโครงสร้างอาคารที่บริษัทฯ ได้

โครงการอัดฉีดซ่อมแซมโครงสร้างวัด Wen – Wu

โครงการซ่อมแซมโครงสร้างของวัด Wen – Wu ในไต้หวัน

โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถาบันหัตถกรรมกรุงไทเป

โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถาบันหัตถกรรมในกรุงไทเป โดย