fbpx

งานเขื่อนและฝาย

โครงการอัดฉีด Riprap Seawall Cofferdam

โครงการอัดฉีด Riprap seawall cofferdam มีวัตุประสงค์เพื

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหล : เขื่อน Feitsui

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหลของอ่างเก็บน้ำเขื่อน Feitsui

โครงการอัดฉีดหยุดน้ำรั่วไหล : เขื่อน Ming – Tarn

โรงไฟฟ้า Ming – Tran ในไต้หวัน มีระดับความสูงของสันเขื่

โครงการอัดฉีดปรับปรุงพื้นที่ Cofferdam : โรงไฟฟ้า Wanda

เพื่อขยายหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้าหมายเลข 4 ของโรงไฟฟ้า Wa