fbpx
           

การอัดด้วยโพลียูรีเทนเรซิน จากประเทศเยอรมนี

การอัดด้วยโพลียูรีเทนเรซิน จากประเทศเยอรมนี

เทคโนโลยีการเกร้าท์เพื่อหยุดการรั่วไหลของก๊าซด้วยโพลียูรีเทนเรซิน เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากพันธมิตรของเราประเทศเยอรมนี โดยเทคโนโลยีนี้ บริษัทฯ ได้นำมาใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2543 ในโครงการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซในอุโมงค์แรงดันสูง Shilin ซึ่งเราสามารถหยุดยั้งการรั่วไหลได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *