fbpx
           

โครงการก่อสร้างเสริมกำลังอุโมงค์ทางรถไฟฟ้าสายใต้ Fangshan

โครงการก่อสร้างเสริมกำลังอุโมงค์ทางรถไฟฟ้าสายใต้ Fangshan ในไต้หวัน โดยโครงการนี้มีระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร ประกอบด้วยงานอัดฉีดเสริมกำลังป้องกันการรั่วไหลตามรอยแยก งานเสริมกำลังป้องกันการรั่วซึมตลอดแนวอุโมงค์ งานทางระบายน้ำ และงาน Consolidation grouting เพิ่มเสริมกำลังให้กับการเจาะ Rock bolt ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุของอุโมงค์
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งเราสามารเสริมกำลังอุโมงค์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *