fbpx
           

โครงการก่อสร้างใหม่โรงไฟฟ้า Dajia River I – B

โครงการก่อสร้างใหม่โรงไฟฟ้า Daija River I – B สาขา Qingshan โดยส่วนของงานเจาะ – อัดฉีดของโครงการนี้ ประกอบด้.โครงการก่อสร้างใหม่โรงไฟฟ้า Daija River I – B สาขา Qingshan โดยส่วนของงานเจาะ – อัดฉีดของโครงการนี้ ประกอบด้วยงานเจาะแท่งสำรวจ (coring exploration) งานเจาะ – อัดฉีด Consolidation (เรซิน, ซีเมนต์, สารเคมี) และงานเจาะรูระบายขนาด 4 นิ้ว ซึ่งจะถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการระเบิดขุดอุโมงค์ โดยงาน Backfill จะถูกดำเนินการภายหลังแนวอุโมงค์ (lining) แล้วเสร็จ
บริษัทฯ ได้ถูกว่าจ้างให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ในส่วนของงานอัดฉีดที่ประกอบด้วยงานออกแบบ งานวางแผน และงานก่อสร้าง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *