fbpx
           

โครงการโรงไฟฟ้าใต้ดิน เขื่อน Guu – Guann

โครงการโรงไฟฟ้าใต้ดินเขื่อน Guu – Guann ได้ว่าจ้างบริษัทฯ ให้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างใต้ดินพื้นที่ผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อน เพื่อป้องกันมิให้น้ำสามารถไหลเข้ามายังพื้นที่โครงสร้างได้ โดยเราได้เลือกใช้เทคนิคการอัดฉีดด้วยโพลียูรีเทน ซึ่งเราสามารถเสริมกำลังให้กับพื้นที่ และป้องกันการรั่วไหลของน้ำเข้ามายังพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *